Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Court1: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van Court1.
  3. Partij(en): de partijen bij de overeenkomst, Court1 en opdrachtgever, afzonderlijk of gezamenlijk
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 
 2. Algemeen
  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Court1 en een opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Court1, voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Court1 en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
 1. Aanbiedingen en offertes
  1. De door Court1 gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Court1 is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders in de offerte aangegeven.
  2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Court1 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, doch zij komt tot stand als ware de offerte van Court1 geaccepteerd.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Court1 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Court1 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bij Court1 redelijkerwijs bekende stand der wetenschap.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar het oordeel van Court1 vereist, heeft zij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Court1 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Court1 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Court1 zijn verstrekt, heeft Court1 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Court1 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. Indien door Court1, of door Court1 ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 1. Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Court1 de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
  4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Court1 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 1. Contractduur; uitvoeringstermijn
  1. De overeenkomst tussen Court1 en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit voor Court1 nimmer een fatale termijn. 
 1. Honorarium
  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Court1, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
  4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de verschuldigde kosten per maand in rekening worden gebracht.
  5. Indien Court1 met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Court1 niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
  6. Voorts is Court1 gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
  7. Bovendien mag Court1 het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Court1, dat in redelijkheid niet van Court1 mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Court1 zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Court1 zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 
 1. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Court1 aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, of per gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Court1 op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  4. Court1 heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Court1 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Betaling boeken conform het vorenstaande.
  5. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
  6. Indien Court1 hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 1. Eigendommen
  1. De eigendom van door Court1 aan de wederpartij gele­verde zaken blijft bij Court1. Zij gaat pas over op de dag waarop de verschul­digde prijs, renten, kosten en schade­vergoedingen ter zake van de geleverde zaken en dien­sten, inclusief voorafgaande leve­rin­gen en dien­sten, is vol­daan, onverminderd het risico van de wederpartij voor die zaken.
  2. Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de weder­partij niet gerechtigd de zaken in bewaring te geven, te ver­vreemden of te bezwaren met enig persoonlijk of zakelijk recht, dan wel er op enige andere wijze over te be­schik­ken, een en ander uitge­zonderd handelingen in de normale uitoe­fening van beroep of bedrijf.
  3. Omtrent zaken die door of vanwege de wederpartij aan Court1 zijn toever­trouwd draagt Court1 dezelfde zorg als die zij omtrent haar eigen zaken aanwendt. Het risico voor bedoelde zaken blijft echter bij de weder­partij.
  4. Alle rechten en eigendommen van intellectuele aard op de door Court1 ontworpen of tot stand gebrachte tekeningen, ontwerpen, modellen, onderhoudsrap­porten, handleidingen etc. blijven bij haar berusten, tenzij schrifte­lijk en uitdruk­kelijk anders is overeengekomen. In dat geval zijn alle kosten daaruit voortvloeien­de voor rekening van de wederpar­tij.
  5. Door Court1 tot stand gebrachte tekeningen, rapporten, offertes e.d. mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.
  6. Door het geven van een order tot verveelvoudiging, reproductie of bewerking van door de Auteurswet of enig industrieel of intellectueel eigendoms­recht beschermde zaak, ver­klaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op enige rechten van derden. De wederpartij vrijwaart Court1 voor alle aanspra­ken van derden uit hoofde van schending van enig intellectu­eel eigendom, waaronder begrepen auteurs­recht, octrooi, merknaam etc. Hetzelfde geldt indien Court1 voor de uitvoering van de order gebruik dient te maken van door de wederpartij ver­strekte of voorgeschreven zaken.
  7. Alle door Court1 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Court1 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  8. Court1 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 1. Onderzoek, reclames
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Court1. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Court1 in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Court1 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Court1 slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 14. 
 1. Opzegging
  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
  2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Court1 recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Court1 zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en tot betaling van de kosten waaraan Court1 zich heeft verbonden, bijvoorbeeld voor het aanstellen van derden bij de uitvoering van de overeenkomst. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
  3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Court1, zal Court1 in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
  4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Court1 extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
 1. Opschorting en ontbinding
  1. Court1 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   2. na het sluiten van de overeenkomst Court1 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
   3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  2. Voorts is Court1 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Court1 op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Court1 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Court1 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 1. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
  1. Indien Court1 aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
  2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder a. genoemde verplichting, heeft Court1 het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen. 
 1. Aansprakelijkheid
  1. Indien Court1 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Indien Court1 aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag c.q. de geleverde diensten of goederen. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag, van de door de assuradeur van Court1, in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
  3. Court1 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Court1 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  4. In afwijking van hetgeen onder 14.b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Court1 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Court1 toegerekend kunnen worden;
   3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  6. Court1 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade. 
 1. Vrijwaringen
  1. De opdrachtgever vrijwaart Court1 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  2. Indien opdrachtgever aan Court1 informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, wormen, spyware etc, en defecten.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Court1 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
 1. Risico-overgang
  1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 
 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Court1 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Court1 niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Court1, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen.
  2. Court1 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Court1 zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voor zoveel Court1 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Court1 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 1. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Court1 gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Court1 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Court1 niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  3. Niet-overname personeel
   1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Court1, medewerkers van Court1 of van ondernemingen waarop Court1 ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 
 1. Beveiliging en Privacy
  1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen er door Court1 ten behoeve van de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt worden, waarbij opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke is aan te merken en Court1 als verwerker. Indien er persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen Partijen een verwerkersovereenkomst sluiten waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens worden vastgelegd.
  2. Opdrachtgever garandeert dat iedere eventuele verstrekking van (persoons)gegevens aan Court1 rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.
  3. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer Partijen redelijkerwijs mogen verwachten dat deze vertrouwelijk is. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 
 1. Geschillen en toepasselijk recht
  1. De rechter in de vestigingsplaats van Court1 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Court1 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Op elke overeenkomst tussen Court1 en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing ongeacht of de wederpartij een buitenlandse is, en ongeacht of de overeenkomst in het buitenland dient te worden uitgevoerd. 
 1. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
  1. Court1 mag deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen.
  2. Court1 zal zich inspannen de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding van de overeenkomst aan te kondigen aan de opdrachtgever zodat daar kennis van genomen kan worden.
  3. Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van deze algemene voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door Court1 worden doorgevoerd, zonder dat opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen. Wijzigingen van ondergeschikt belang, worden zonder vooraankondiging doorgevoerd.
  4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  5. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Court1 B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68338392.